Kế hoạch hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra HK II năm học 2017-2018

Thứ sáu - 13/04/2018 15:10
         SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
     
           Số 110 /KH - NTP                          Bảo Lộc, ngày  29 tháng 3 năm 2018             
                                                                    KẾ HOẠCH
                               “V/v hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra  HK II  năm học 2017-2018”
 
Căn cứ hướng dẫn số1688/SGDĐT-GDTrH ngày 07  tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 - 2018;
Căn cứ công văn số 575 /SGDĐT- GDTrH ngày 28/3/2018 V/v hướng dẫn tổ chức ôn tập thi HK II năm học 2017 – 2018 của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-NTP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của trường THPT Nguyễn Tri Phương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 – 2018;
Căn cứ tình hình thực tế thực tế của nhà trường,
Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, thi học kì II, như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích
        - Tổ chức ôn tập, kiểm tra HKII để nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của mình, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra  đánh giá.
        - Chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ
kiểm tra học kỳ II và thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.
     2. Yêu cầu
         - Các tổ chuyên môn hoàn thành chương trình học kỳ II và tổ chức ôn tập, hoàn thành các bài kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch chuyên môn. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã quy định.
         - Yêu cầu các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình học kỳ II, công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 26/9/2011 V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ II.
         - Các Tổ trưởng chuyên môn tổ chức tập huấn công tác thi cho giáo viên.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II
      1. Nội dung và yêu cầu đối với đề kiểm tra
         - Nội dung kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         - Đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nói trên.
         - Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Tổ CM tiếp tục tổ chức tập huấn cho GV về kĩ năng ra đề (bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình), soạn đáp án và chấm bài thi; tích cực chỉ đạo - thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kì,  dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo.
          - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của SGDĐT tại công văn số 171/ SGDĐT – GDTrH ngày 09/02/2017 về ra đề, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và ôn tập thi THPT QG năm 2017. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc việc dạy học và kiểm tra đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và đề kiểm tra cuối học kì, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra 1 tiết và bài thi học kì). Tỷ lệ phân bổ giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan có thể thay đổi theo đặc thù của từng môn, tỷ lệ điểm thích hợp giữa hai dạng trắc nghiệm khách quan và tự luận có thể là 3:7, 4:6 hoặc 5:5. Riêng môn Thể dục, Tin học, Quốc Phòng cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
           - Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chủ yếu ở chương trình môn học học kỳ II (tính đến tuần 33), tuy nhiên ở các bộ môn vẫn có những kiến thức liên thông trước đó. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
           - Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
           - Riêng đối với khối 12,  để các em làm quen với kì thi THPT QG sắp tới, hình thức và thời gian làm bài kiểm tra HKII như sau:
               + Môn Ngữ văn: đề kiểm tra theo hình thức tự luận.
             + Môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lý, Hóa học, Sinh học: đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
               + Thời gian làm bài kiểm tra các môn như sau: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; Các phân môn trong hai môn thi Tổ hợp (Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội) 50 phút.
        2. Phân công ra đề kiểm tra
             - Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra 9 môn lớp 12 (Dành cho toàn bộ học sinh khối 12): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Công Dân.
           - Các môn còn lại của khối 12 và các môn thuộc lớp 10, lớp 11 do tất cả các GV chủ động ra đề theo đúng biểu mẫu đã hướng dẫn (như kì I). Giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm trước Tổ chuyên môn, nhà trường về kiến thức, kĩ năng, tính bảo mật,... của đề kiểm tra do mình biên soạn.
             - Các Tổ trưởng chuyên môn cần chú ý: khối 12 phải ra 01 đề dự phòng (lưu ý: nộp đề này chung với K10-11).
         3. Thời gian làm bài (Những môn do trường ra đề)
         Thời gian làm bài 90 phút cho 2  môn Ngữ Văn, Toán và 45 phút cho các môn còn lại.      
         4. Lịch hoạt động và kiểm tra chất lượng học kỳ II      
               4.1. Lịch chung            
Tuần Thời gian Nội dung
32 09/4/2018 đến 14/4/2018 - Kết thúc chương trình K12.
- GVBM gởi đề cương K10-11 đến các lớp có kí duyệt và nộp cho nhà trường (chậm nhất thứ 7)
33 16/4/2018 đến 21/4/2018 - Khối 12 học ôn theo TKB mới.
34 23/4/2018 đến 28/4/2018 - Vẫn học bình thường (toàn trường theo TKB).
- Khối 12 thi 9 môn cơ bản theo lịch Sở GD & ĐT (thứ 5; 6; 7).
- GV nộp đề thi các môn không tập trung cho CM (chậm nhất thứ 3 ngày 24/4)
- GV nộp đề thi các khối 10-11 và dự phòng khối 12 cho CM (chậm nhất thứ 7 ngày 28/4)
35 30/4/2018 đến 05/5/2018 - Nghỉ lễ các ngày thứ 2, 3 theo quy định.
- Các lớp khối 10, 11; 12 học bình thường theo TKB (cả sáng và chiều).
- Nhà trường tổ chức thi các môn khối 10-11-12 (gồm các môn: Tin học, Công nghệ, CD 10-11, QP 12). Riêng TD, QP 10-11 thi theo TKB
36 07/5/2018 đến 12/5/2018 - Thi học kì II gồm 8 môn cho khối 10-11 (theo lịch thi)
- Khối 12 vẫn học bình thường theo lịch.
37 14/5/2018 đến 19/5/2018 - Kết thúc chương trình, chấm bài, vào điểm, tổng kết.
 
              4.2. Các môn khối 12 THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề:
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ phát đề cho học sinh Giờ bắt đầu
làm bài
26/4/2018
Thứ Năm
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
27/4/2018
Thứ Sáu
SÁNG
Bài thi
KHTN
Vật lý 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
28/4/2018
Thứ Bảy
SÁNG
Bài thi
KHXH
Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lý 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
GDCD 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
 
        4.3. Các môn do trường tự ra đề:
            Các môn do các trường tự ra đề: Căn cứ “Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018” kèm theo Công văn số: 1688/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018 nhà trường sẽ lên lịch kiểm tra (lịch thi kèm theo).
   5. Lịch giao nhận đề kiểm tra và in sao đề
        5.1. Giao nhận đề kiểm tra:
             - Tiếp nhận đề kiểm tra tại Phòng giáo Dục TP Bảo Lộc (Theo lịch của Phòng Giáo Dục – BGH; dự kiến chiều 20/4)
             - Bộ phận in sao đề của nhà trường tiếp nhận, tổ chức in sao (có biên bản giao nhận).
             - Các giáo viên niêm phong, nộp đề cho Tổ trưởng CM, Tổ trưởng tổng hợp nộp trực tiếp cho Thầy Tú (Lịch theo mục 4.1).
        5.2. Tổ chức in sao đề kiểm tra:
Việc tiếp nhận, bảo quản, in sao… phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Tổ chức in sao theo các quy định về sao in đề thi (có quyết định thành lập tổ in sao, có các biên bản làm việc như biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in đến khi kết thúc...).
         5.3. Tổ chức coi kiểm tra:
             - Việc tổ chức kiểm tra, coi kiểm tra phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc nhưng gọn nhẹ; đúng thời gian.
            - Đối với các môn kiểm tra có kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình sau:
            - Phát đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trước, sau khi học sinh làm xong bài theo thời gian quy định trong đề kiểm tra, giám thị thu bài và niêm phong.
              - Phát tiếp đề kiểm tra theo hình thức tự luận, sau khi học sinh làm xong bài theo thời gian quy định trong đề, giám thị thu bài và niêm phong.
*** Riêng khối 12 khi làm bài KT tổ hợp:
     Để học sinh làm quen với kì thi THPT QG năm 2018, thứ tự các môn KT, thời lượng và thời điểm phát đề, tính giờ làm bài, Sở GD&ĐT đã bố trí đúng với lịch thi THPT QG. Ngoài ra, HĐCT còn lưu ý:
              - Các môn KT thành phần trong bài KT tổ hợp có cùng 1 mã đề, do đó, khi làm bài tổ hợp thí sinh cần kiểm tra mã đề trước khi làm bài.
                 - Trong mỗi buổi làm bài KT tổ hợp, học sinh sẽ làm bài theo từng môn thành phần với thứ tự xác định, mỗi bài thi thành phần có thể trên 1 phiếu TLTN để thuận tiện cho việc chấm bài (tuy nhiên, kì thi THPT QG, 3 bài KT thành phần chung trong 1 phiếu TLTN).
               - Học sinh nộp lại đề KT, giấy nháp khi hết thời gian làm bài đối với môn KT thành phần để sau đó làm bài môn thành phần tiếp theo (ví dụ thí sinh phải nộp lại đề KT, giấy nháp môn Vật lý trước khi nhận đề môn Hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Hóa học trước khi nhận đề môn Sinh học).
- Khác với kì thi THPT quốc gia 2017, tại kì thi THPT quốc gia 2018 thời gian để giám thị thu lại đề KT, giấy nháp là 05 phút và thời gian từ khi phát đề đến khi tính giờ làm bài cho môn thành phần tiếp theo là 05 phút.
             5.4. Tổ chức chấm thi:
                        - Cắt phách 1 số môn Ngữ Văn, Toán. Các tổ chuyên môn chấm chung trắc nghiệm bộ môn của tổ mình.
                        - Thời hạn ráp phách vào điểm cho Tổ trưởng chuyên môn thống nhất với các thành viên. Lưu ý thời gian quy định vào sổ điểm lớn.
                        - Yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong chấm thi: công bằng, khách quan, chính xác,...
III. VỀ THỰC HIỆN THỐNG KÊ - BÁO CÁO
        -  Các Giáo viên nhâp liệu kết quả bài thi HK lên VNPT theo lịch.
        - Lưu ý HS bỏ thi mà chưa có xác nhận của Hiệu trưởng (vẫn còn trong danh sách nhà trường, GV vẫn cho điểm và thống kê.
      - Ban Giám Hiệu nhà trường yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên, các bộ phận liên quan (theo Quyết Định HĐ thi kì II do Hiệu trưởng ban hành)  tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II chu đáo, nghiêm túc theo các nội dung hướng dẫn trong kế hoạch này.
       - Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan cần tổ chức phân tích để đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các bộ môn.
        - Các Tổ trưởng CM báo cáo công tác chuyên môn HKII và tổng hợp chất lượng bộ môn học kì II và cả năm (bằng văn bản) về thầy Tú ngay trước cuộc họp liên tịch để xét thi đua kì II và cả năm học.
            Nhận được kế hoạch này yêu cầu các Tổ CM, bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phải gặp ngay lãnh đạo nhà trường để được chỉ đạo, khắc phục kịp thời./.
 
 
 Nơi nhận:
- HT, các PHT (c/đ);
- TTCM (c/đ và t/h);
- Bảng tin CM, website trường;
- Lưu: VT.
                KT.HIỆU TRƯỞNG  
                  P.HIỆU TRƯỞNG  
                        (đã ký)
                 Nguyễn Vũ Minh Tú
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Minh Tú

Nguồn tin: CM nhà trường:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây