Kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra HK I năm học 2017-2018

Thứ tư - 06/12/2017 09:24
        SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
          Số  52/KH – NTP                                                                             Bảo Lộc, ngày 01 tháng 12 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
“V/v hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra  HK I  năm học 2017-2018”
 
 
 
Căn cứ hướng dẫn số1688/SGDĐT-GDTrH ngày 07  tháng 9 năm 2017 của Sở
GD&ĐT Lâm Đồng về việc thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào HD số 2398/SGDĐT – GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập kiểm tra học kì I năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-NTP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của trường THPT Nguyễn Tri Phương về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 – 2018;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;
Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập, thi học kì I; như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kì I để đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Từng bước tiếp cận với phương hướng đổi mới công tác thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2017 – 2018.
   2. Yêu cầu
   - Nhà trường tổ chức kiểm tra học kì I theo đúng kế hoạch thời gian năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ trưởng chuyên môn môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình học kì I, công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 26/9/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, công văn số 171/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 09/02/2017 về việc ra đề, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017, công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 07/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018.
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi theo đúng quy định.
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I
    1. Nội dung kiểm tra
  - Nội dung kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng các môn Thể dục, GDQP, Tin học cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
- Đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, yêu cầu không ra đề kiểm tra học kì I với những nội dung này.
- Cần thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, vừa thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã quy định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
- Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc mà không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
- Nhà trường thành lập Hội đồng ra đề, đảm bảo các nguyên tắc bảo mật, niêm phong theo đúng quy chế. Văn phòng chú ý tập hợp hồ sơ thi và các đề kiểm tra chuyển lên cho lãnh đạo phụ trách chuyên môn nhà trường để lưu trữ.
    2. Phân công ra đề kiểm tra
- Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra 9 môn lớp 12 (Dành cho toàn bộ học sinh khối 12): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
+ Môn Ngữ văn: đề kiểm tra theo hình thức tự luận.
+ Môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Vật lý, Hóa học, Sinh
học: đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
- Các môn còn lại của khối 12 và các môn thuộc lớp 10, lớp 11 do các trường chủ động ra đề và bố trí lịch kiểm tra.
    3. Thời gian làm bài (Những môn không do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề)
Thời gian làm bài 90 phút cho 2  môn Ngữ Văn, Toán và 45 phút cho các môn còn lại.
    4. Lịch kiểm tra chất lượng học kỳ I
Tuần Thời gian Nội dung
17 11/12/2017 đến 16/12/2017 Kiểm tra học kì I các môn theo đề trường
18 18/12/2017 đến 23/12/2017 Kiểm tra học kì I các môn theo đề Sở lớp 12
Các môn khối 12 THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề:
Ngày Buổi Môn Thời gian
làm bài
Giờ phát đề cho học sinh Giờ bắt đầu
làm bài
18/12/2017
Thứ Hai
SÁNG Ngữ văn 120 phút 7 giờ 15’ 7 giờ 20’
Tiếng Anh 60 phút 10 giờ 00’ 10 giờ 10’
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 00’ 14 giờ 10’
19/12/2017
Thứ Ba
 
SÁNG
 
Vật lý 50 phút 7 giờ 15’ 7 giờ 25’
Hóa học 50 phút 8 giờ 45’ 8 giờ 55’
Sinh học 50 phút 10 giờ 15’ 10 giờ 25’
20/12/2017
Thứ Tư
SÁNG Lịch sử 50 phút 7 giờ 15’ 7 giờ 25’
Địa lý 50 phút 8 giờ 45’ 8 giờ 55’
GDCD 50 phút 10 giờ 15’ 10 giờ 25’
   
 Lưu ý:
- Tuần 17: Vẫn học bình thường (toàn trường). Nhà trường tổ chức thi các môn (QP; TD; CD khối 10-11; CN; Tin) sẽ có lịch cụ thể kèm theo.
Thứ 3(12/12): TTCM nộp đề thi các môn tập trung.
- Tuần 18: khối 12 thi 8 môn cơ bản theo lịch Sở GD & ĐT (từ thứ 2 đến thứ 4). Các lớp khối 10, 11 (Theo lịch đính kèm). Trong thời gian này các tổ chuyên môn tập trung về trường chấm bài.
- Tuần 19:
   + Họp kiểm điểm học sinh tại lớp.
   + GV tiếp tục ráp phách, vào điểm. HS tiếp tục lao động(nếu có).
      + Duyệt 2 mặt toàn trường. Đoàn TN hoàn thành bảng xếp loại thi đua, GVCN hoàn thành kết quả 2 mặt tại lớp.
      + Họp tổ CM-VP. Yêu cầu TTCM chuẩn bị nội dung họp chu đáo, nghiêm túc; Đoàn TN tổng hợp thi đua (kết hợp kết quả duyệt 2 mặt, gởi cho BGH, TTCM trước khi họp tổ).
      + Họp HĐ thi đua. HS đến trường gặp GVCN tại lớp, chuẩn bị cho HK II và nhận thời khoá biểu mới.
- Tuần 20: Bắt đầu học ở kì II.
    5. Lịch giao nhận đề kiểm tra và in sao đề
      5.1. Giao nhận đề kiểm tra:
- Tiếp nhận đề kiểm tra tại Phòng giáo Dục Bảo Lộc (Theo lịch của Phòng
Giáo Dục; từ ngày 16/12/2017)
- Bộ phận in sao đề của nhà trường tiếp nhận, tổ chức in sao (có biên bản
giao nhận).
                     - Các giáo viên niêm phong (lưu ý có kí nháy từng trang), nộp đề cho Tổ trưởng CM, Tổ trưởng tổng hợp nộp cho văn phòng (cô Hoa) và GV gởi mail đến trực tiếp cho thầy Tú: minhtubl146@gmail.com.
                     - Thời gian nộp đề thi: chậm nhất 12/12/2017.
      5.2. Tổ chức in sao đề kiểm tra:
Việc tiếp nhận, bảo quản, in sao… phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Tổ chức in sao  theo các quy định về sao in đề thi (có các biên bản làm việc như biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in đến khi kết thúc...).
                5.3. Tổ chức coi kiểm tra:
Việc tổ chức kiểm tra, coi kiểm tra phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc
nhưng gọn nhẹ, đúng thời gian.
Đối với các môn kiểm tra có kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận
cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình sau:
- Phát đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trước, sau khi học sinh làm
xong bài theo thời gian quy định trong đề kiểm tra, giám thị thu bài và niêm phong.
- Phát tiếp đề kiểm tra theo hình thức tự luận, sau khi học sinh làm xong
bài theo thời gian quy định trong đề, giám thị thu bài và niêm phong.
               5.4. Tổ chức chấm thi:
                        - Cắt phách các môn Toán và Văn. Các tổ chuyên môn tổ chức chấm chung tại trường.
                        - Thời hạn ráp phách vào điểm do Tổ trưởng chuyên môn thống nhất với các thành viên. Lưu ý: thời gian quy định vào sổ điểm lớn.
                        - Yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong chấm thi: công bằng, khách quan, chính xác,...
III. VỀ THỰC HIỆN THỐNG KÊ - BÁO CÁO
     1. Báo cáo thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ I
-  Các giáo viên nhập dữ liệu thi lên VNPT kịp thời chính xác.
- Lưu ý để số liệu thống kê không sai lệch, học sinh nào bỏ thi do nghỉ
học mà nhà trường chưa xác nhận đều phải cho điểm và thống kê bình thường
      2. Thời hạn gửi báo cáo          
  • Ban Giám Hiệu nhà trường yêu cầu các Tổ chuyên môn, giáo viên, các
bộ phận liên quan (theo Quyết Định HĐ thi kì I do Hiệu trưởng ban hành) tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I chu đáo, nghiêm túc theo các nội dung hướng dẫn trong kế hoạch này.
  • Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan
cần tổ chức phân tích để đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các bộ môn.
  • Các Tổ trưởng CM báo cáo công tác chuyên môn và tổng hợp chất lượng
bộ môn học kì I về thầy Tú ngay trước ngày 04/01/2018 để xét thi đua kì I.
            Nhận được kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu các Tổ CM, bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn phải gặp ngay lãnh đạo nhà trường để được chỉ đạo, khắc phục kịp thời./.
          Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- TTCM-VP;
- Bảng tin CM;
- Lưu:VT.
          KT. HIỆU TRƯỞNG  
         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                      (đã ký)
           Nguyễn Vũ Minh Tú
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Minh Tú

Nguồn tin: CM nhà trường:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây