QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm 2019 

Thứ ba - 19/03/2019 10:10
           ĐẢNG BỘ TP. BẢO LỘC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG  
                        *  
           Số: 01- QC/ChB-NTP                 Bảo Lộc, ngày 14 tháng 01 năm 2019
                                                          
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Năm 2019 
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22-03-2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng;
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, Chi uỷ chi bộ Trường THPT Nguyễn Tri Phương xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ năm 2019, như sau:
Điều 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG 
Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tri Phương thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng.
a. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
b. Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cán bộ viên chức làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Chi bộ không bao biện công tác chính quyền và ngược lại chính quyền không ỷ lại Chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng.
c. Bảo đảm phát huy trí tuệ của đảng viên trong Chi bộ, tập thể thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Điều 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI UỶ.
      A. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ
a. Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp và Nghị quyết Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, Chi bộ trong nhiệm kỳ.
b. Chi bộ có trách nhiệm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong đảng viên và thông qua các tổ chức, đoàn thể nhà trường nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách cụ thể.
c. Hoạt động của Chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những quy định của Đảng.
d. Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định.
e. Chi bộ lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể Nhà trường thông qua Nghị quyết của Chi bộ trên cơ sở chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
      B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI UỶ.
1. Đồng chí P.Bí thư – phụ trách Chi bộ
- Là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể.
- Chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Triệu tập các cuộc họp đột xuất khi có công việc quan trọng.
- Một số nhiệm vụ cụ thể:
   + Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động của công tác chính quyền, công tác của chi bộ; kế hoạch xây dựng tổ chức chi bộ trong sạch vững mạnh.
   + Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.
   + Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
   + Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức xây dựng, phát triển Đảng.
   + Phụ trách theo dõi, lãnh đạo hoạt động Đoàn Thanh niên và của tổ chức công đoàn.  
   + Lưu giữ hồ sơ đảng viên, phụ trách công tác tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên.
   +  Hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ chuyển đảng chính thức.
- Lãnh đạo, duyệt thu - chi tài chính của Chi bộ.
2. Đồng chí Chi ủy viên 
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.
- Có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.
- Một số nhiệm vụ cụ thể:
   + Phụ trách công tác báo cáo của Chi bộ: Theo dõi công văn đi, đến, thực hiện các báo cáo của Chi bộ.
   + Ghi Sổ Nghị quyết Chi uỷ, Chi bộ.
   + Kiểm tra, giám sát đảng viên được phân công.
   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do chi uỷ phân công.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – KT chi bộ 
Phụ trách công tác thủ quỹ tài chính đảng, lập biểu thu, nộp đảng phí các tháng, các quý trong các năm; làm công tác kế toán tài chính đảng, quản lý hồ sơ thu – chi tài chính đảng, đi duyệt thu – chi tài chính đảng theo kế hoạch của Thành uỷ.
4. Các đồng chí đảng viên 
Thực hiện nghiêm túc nghị quyết chi bộ đề ra hàng tháng và theo sự phân công cụ thể của Bí thư chi bộ.
Điều 3. QUAN HỆ CỦA CHI UỶ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ.
- Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa chi ủy và Thủ trưởng đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi uỷ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các Nghị quyết của chi ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác
- Chi uỷ đảm bảo và tạo điều kiện để Thủ  trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được nhà trường giao. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên báo cáo với chi uỷ và chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ trước mắt, lâu dài của đơn vị. Chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.
- Thủ trưởng đơn vị đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để chi uỷ thực hiện sự lãnh đạo của Chi bộ đối với mọi hoạt động của đơn vị.
- Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết ngay, Thủ trưởng đơn vị trao đổi thống nhất với chi uỷ để tổ chức thực hiện và báo cáo với chi bộ trong phiên họp gần nhất.
- Chi uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thành uỷ bảo Lộc. Chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Điều 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
Quy chế này được phổ biến đến các đồng chí đảng viên, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện trong năm 2019.
Trong quá trình thực hiện, Chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
Nơi nhận
- BTC Thành ủy BL (để b/c);
- Các TC, ĐT trong nhà trường (để p/h, t/h);
- Lưu HS chi bộ.
  
                      T/M CHI BỘ
                        P.BÍ THƯ
 
                           (đã ký)
 
 
               Nguyễn Vũ Minh Tú
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Minh Tú

Nguồn tin: Chi Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây