Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Thứ sáu - 14/04/2017 10:41
GD&TĐ - Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
1 FNOC
1 FNOC
   UBND TỈNH LÂM ĐỒNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:     /ĐA-CĐYT                           Lâm Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2016
 
ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
 
Cơ sở pháp lý xây dựng đề án:
-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
-  Luật Giáo dục Đại học;
-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020".
-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015;
- Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia về tuyển sinh Hệ Đại học, Cao đẳng năm 2016;
- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng  hệ chính quy năm 2016.
- Định hướng và đặc thù các ngành đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng.
Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xây dựng Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 với các nội dung sau:
 
I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
1. Mục đích:
-  Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
-   Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội.
2. Nguyên tắc
-  Đảm bảo các nguyên tắc các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.
-  Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
- Phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông;
II. Phương án tuyển sinh:
1. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2016 trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức tuyển sinh theo 2 hình thức:
- Xét tuyển 70% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi kỳ thi THPT (Trung học phổ thông) Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Xét tuyển 30% chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập của 3 năm ở bậc THPT.
1.1. Phương thức tuyển sinh theo kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT
-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
-  Ngành xét tuyển:
Stt Ngành Mã ngành Khối thi Môn xét tuyển
1 Dược C900107 B00 Toán, Hóa, Sinh
2 Điều Dưỡng C720501 B00 Toán, Hóa, Sinh
1.1.1. Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có nguyện vọng học tại trường phải thỏa mãn 03 tiêuchí sau:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Dự thi THPT Quốc gia và có kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp ngành đào tạo của trường quy định.
- Tiêu chí 3: Đáp ứng điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (vắn tắt gọi là Quy chế tuyển sinh).
1.1.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét thí sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển cho từng ngành đào tạo lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
- Thí sinh có thể đăng ký trong mỗi đợt xét tuyển nhiều ngành theo quy định của Quy chế tuyển sinh. Nhà trường xét ưu tiên ngành nguyện vọng 1, nếu trúng tuyển sẽ không xét đến nguyện vọng còn lại, nếu không trúng tuyển sẽ xét đến nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.
1.1.3. Đăng ký xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển
- Thời gian các đợt tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hình thức đăng ký: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh, trường cũng nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - QLKH số 16 Ngô Quyền Phường 6 TP Đà Lạt – Lâm Đồng. Điện thoại 0633829520. Email: caodangytelamdong@gmail.com
- Thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố trên trang web của trường tại địa chỉ: website: http://caodangytelamdong.edu.vn, đồng thời Trường sẽ gửi Giấy báo nhập học theo địa chỉ đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
1.2. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
- Các ngành xét tuyển:
Stt Ngành Mã ngành Môn xét tuyển
1 Dược C900107 Toán, Hóa, Sinh
2 Điều Dưỡng C720501 Toán, Hóa, Sinh
-  Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm được xếp 3 năm THPT từ loại Khá trở lên
Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn + (UTĐT+UTKV)/3
Trong đó:
            Điểm trung bình môn = Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển cả năm lớp 10,11,12 chia 3;
            UTĐT là ưu tiên đối tượng, UTKV là ưu tiên khu vực theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành. Điểm ưu tiên được quy về cùng thang điểm với điểm xét tuyển.
-  Vùng xét tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
1.3. Lịch tuyển sinh của trường:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển theo kết quả học THPT:
+ Nhận đăng ký xét tuyển (phiếu đăng ký và hồ sơ xét tuyển, thời gian, địa điểm nhận) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thời gian nhận hồ sơ để xét tuyển: Từ 15/6 đến 15/8. Thời gian xét tuyển từ 15-20/8;
Các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu, sẽ thực hiện thời gian đăng lý là 15 ngày, xét tuyển 5 ngày. Thời gian kết thúc kỳ tuyển sinh muộn nhất 15/11.
+ Xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ 70% chỉ tiêu được giao .
+ Đối với thí sinh bằng điểm: Môn ưu tiên của thí sinh nào cao hơn sẽ chọn thí sinh đó, (Ngành Điều dưỡng ưu tiên môn Sinh, ngành Dược ưu tiên môn Hóa).
1.4. Phương thức đăng ký của thí sinh:
1.4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh của Bộ: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Xét tuyển theo kết quả THPT:
+ 01 túi đựng hồ sơ
+ Bản sao học bạ THPT.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
+ 04 hình 3x4 chụp không quá 3 tháng
1.4.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - QLKH số 16 Ngô Quyền Phường 6 TP Đà Lạt – Lâm Đồng. Điện thoại 0633829520. Email: caodangytelamdong@gmail.com
website: caodangytelamdong.edu.vn
1.4.3. Phương thức:
- Nộp trực tiếp tại trường số 16 Ngô Quyền Phường 6 TP Đà Lạt – Lâm Đồng
- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo - QLKH số 16 Ngô Quyền Phường 6 TP Đà Lạt – Lâm Đồng
1.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
1.6. Lệ phí xét tuyển 
Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 1. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh
Việc tổ chức tuyển sinh bằng xét tuyển kết quả thi theo 3 chung của Bộ GD&ĐT và xét tuyển kết quả 3 năm ở bậcTHPT như đề xuất trong phương án cho phép lựa chọn được các sinh viên có đủ điều kiện về kiến thức văn hóa thông qua mức sàn tối thiểu về kết quả học tập ở phổ thông, đảm bảo chất lượng của việc xét tuyển này được ràng buộc bởi ngưỡng tối thiểu của kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình trong quá trình học tập.
2.1. Ưu điểm của phương án đưa ra là:
- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh.
- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.
- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.
- Đảm bảo chất lượng yêu cầu của từng ngành.
2.2. Nhược điểm của phương án:
Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ ĐKDT đại học các ngành khác, vừa nộp hồ sơ xét tuyển như vậy sẽ tồn tại số ảo khi xét tuyển.
3. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
Với gần 40 năm hình thành và phát triển với đội ngủ giảng viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết được học tập và đào tạo trong và ngoài nước.
Nhà trường có cơ sở vật chất dạy học ngày càng hiện đại, sinh viên được thực tập tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh tuyến huyện… trong suốt quá trình học tập.
Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, sinh viên được tham gia các câu lạc bộ đội nhóm, tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, tham gia các buổi tư vấn việc làm…
Nhà trường liên kết cùng trung tâm phát triển nguồn nhân lực châu Á. Sinh viên sẽ có cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản
   3.1. Nhân lực: Tính đến ngày 31/12/2015
Học hàm, học vị Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học
Số lượng 0 1 5 27 46
3.2. Cơ sở vật chất: Tính đến ngày 31/12/2015
Hạng mục Diện tích sàn xây dựng (m2)
a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 2500
b) Thư viện, trung tâm học liệu 500
c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 1623
Tổng 4623
III. Tổ chức thực hiện:
Nhà trường sẽ triển khai công tác tuyển sinh theo các bước cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu tuyển sinh.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh.
- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website http://www.caodangytelamdong.edu.vn
- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển.
- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.
- Thực hiện theo đúng quy định, quy trình về xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát: Phối hợp với Thanh tra Sở Giáo dục và thực hiện giám sát ngoài và giám sát trong.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định.
IV.  Lộ trình và cam kết của trường
1. Lộ trình
Năm 2016: Thực hiện tuyển sinh theo đề án này nếu được Bộ chấp thuận.
Từ năm 2017: Từng bước tự chủ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Cam kết
Nếu được chấp thuận phương án, Trường Cao đảng Y tế Lâm Đồng cam kết:
- Tổ chức tuyển sinh theo đúng đề án này và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.
- Làm tốt công tác thanh tra, giám sát.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Trên đây là Đề án tuyển sinh năm 2016 và dự kiến những năm sau của trường Cao đảng Y tế Lâm Đồng. Chúng tôi xin trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho triển khai từ năm 2016. 
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      (Đã ký)
 
GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ
PHỤ LỤC
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG
 
1. Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn
- Công tác tổ chức tuyển sinh của trường sẽ tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Tổ chức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuân thủ theo các quy định chung của Bộ GD&ĐT và theo mục II.III của Đề án.
- Các tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu sẽ được công bố trên Website tại địa chỉ http://www.caodangytelamdong.edu.vn, đồng thời được gửi tới các trường THPT.
 
2. Kết quả tuyển sinh trong 5 năm qua
 
Năm Chỉ tiêu được giao Tổng số thí sinh đã nhập học
2011 500 340
2012 510 462
2013 700 700
2014 770 770
2015 1000 689
 
 
 1. Các ngành đào tạo của trường
 •  
Tên ngành Mã ngành Môn xét tuyển
Hệ Cao đẳng
 1.  
Điều dưỡng
 1.  
Toán - Hóa - Sinh
 1.  
 •  
 1.  
Toán - Hóa - Sinh
Hệ Trung cấp
 1.  
Y sĩ đa khoa
 1.  
Toán - Sinh
 1.  
Điều dưỡng
 1.  
Toán - Sinh
 1.  
 •  
 1.  
Toán - Hóa
 1.  
Hộ sinh
 1.  
Toán - Sinh
4. Danh mục nguồn lực thực hiện dự án
4.1 Nhân lực:
Học hàm, học vị Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học
Số lượng 0 1 5 27 46
4.2. Cơ sở vật chất:
Hạng mục Diện tích sàn xây dựng (m2)
a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 2500
b) Thư viện, trung tâm học liệu 500
c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 1623
Tổng 4623
 
5. Thông tin tuyển sinh của trường năm 2016
Tên trường, ngành đào tạo Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Dự kiến chỉ tiêu Ghi chú
Trường Cao đẳng
Y tế Lâm Đồng
CLY        
Địa chỉ: số 16 Ngô Quyền Phường 6 TP Đà Lạt – Lâm Đồng. Điện thoại 0633829520. Email: caodangytelamdong@gmail.com
 
         
Các ngành đào tạo Cao đẳng:          
Dược sĩ   C900107 Toán, Hóa học, Sinh học. 200  
Điều dưỡng   C720501 200  
 

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây