Kế hoạch tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh lấn thứ XII-2017

Thứ hai - 20/03/2017 16:18
              UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Số: 415/KH-SGDĐT                    Lâm Đồng, ngày 15 tháng 3 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục
tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII-2017
 
          Căn cứ Kế hoạch số 647/KH-SGDĐT ngày 21/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng; công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
          Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước trong năm học 2016 - 2017,    Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII - 2017 (sau đây gọi tắt là Hội thi), cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. “Giai điệu tuổi hồng” là Hội thi dành cho học sinh THCS; THPT nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường.
          2. Tuyển chọn các tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
          II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
          1. Chủ đề, nội dung Hội thi:
- Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2017 có chủ đề Thân thiện và yêu thương”;
- Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng;
- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017.
          2. Đơn vị dự thi
          - Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo; mỗi trường THPT trực thuộc Sở là một đơn vị dự thi.
           - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập một đoàn trên cơ sở tuyển chọn các tiết mục ở các trường có cấp THCS trực thuộc và PT DTNT cấp huyện đã qua Hội thi cấp huyện, thành phố, với tổng số thí sinh tham gia dự thi không quá 25 người (kể cả phụ hoạ, dẫn chương trình);
          - Trường THPT (kể cả Trường THCS&THPT DTNT liên huyện phía Nam, Trường Phổ Thông DTNT tỉnh) thành lập một đoàn trên cơ sở tuyển chọn các tiết mục xuất sắc đã qua dự thi cấp trường, với tổng số thí sinh của đoàn tham gia dự thi không quá 20 người (kể cả phụ hoạ, dẫn chương trình).
Lưu ý: Dàn nhạc (chỉ đệm nhạc) và cán bộ phụ trách không tính trong tổng số người nói trên.
          3. Đối tượng dự thi:
Thí sinh tham gia Hội thi là học sinh cấp THCS, THPT hiện đang học tập tại các trường THCS, THPT, PT DTNT và các trường phổ thông có nhiều cấp học trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng.
          4. Thể loại dự thi:
1. Thể loại dự thi: “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh bao gồm 3 thể loại: Ca, Múa, Nhạc.
          a) Ca: Bao gồm các tiết mục: đơn ca, song ca (hoặc tam ca) và tốp ca (từ 04 thí sinh trở lên). Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông, nếu thí sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt). Mỗi thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương trình dự thi. Khuyến khích sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành giáo dục.
          b) Múa: Bao gồm: múa đơn, múa đôi, tốp múa (từ 3 thí sinh trở lên). Phần múa minh hoạ cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục mang âm hưởng dân gian, dân tộc như: Hát múa đồng dao, mô phỏng các trò chơi, trò diễn dân gian… phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông. Trong một chương trình dự thi có không quá một tiết mục thể loại múa.
          c) Nhạc: Bao gồm: độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại. Trong chương trình dự thi có không quá một tiết mục thể loại nhạc.
          2. Các đoàn tự chuẩn bị phần giới thiệu chương trình dự thi của mình.
          5. Nhạc đệm, trang trí sân khấu
- Các đoàn có nhu cầu sử dụng ban nhạc của Ban Tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký chương trình dự thi) và sẽ được bố trí thời gian ráp nhạc. Các đoàn có ban nhạc riêng (hoặc hình thức khác) phải tự chuẩn bị nhạc cụ và bố trí thời gian ra vào không quá 3 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.
- Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè, đọc lời bình) của bài hát.
- Trang trí sân khấu thêm của mỗi đoàn trong phần biểu diễn dự thi (nếu có) chỉ được che khuất tiêu đề và Lôgô sân khấu Hội thi không quá 5 phút.
          6. Thời gian, thứ tự biểu diễn và giới thiệu chương trình
- Thời gian biểu diễn của mỗi đoàn dự thi (tính từ lúc đoàn tự giới thiệu chương trình dự thi của đoàn mình):
+ Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo không quá 30 phút;
+ Đối với đơn vị trường không quá 20 phút.  
- Nếu chương trình biểu diễn vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm vào điểm chương trình theo nguyên tắc:
+ Trừ 1 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá 1 phút;
+ Trừ 2 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá 2 phút;
+ Trừ 3 điểm: nếu thời gian biểu diễn của toàn đoàn quá từ 3 phút trở lên.
- Thứ tự biểu diễn dự thi của mỗi đoàn được xác định bằng bốc thăm. Ban Tổ chức có quyền chọn đoàn biểu diễn đầu tiên của Hội thi.
          7. Cách tính điểm tiết mục, điểm chương trình và điểm toàn đoàn.
          a) Điểm tiết mục: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục. Điểm cụ thể từng phần như sau:
          - Nghệ thuật, hình thức biểu diễn: 5,0 điểm.
          - Nội dung, tư tưởng, chủ đề: 2,0 điểm.
          - Sắc thái, tươi trẻ, đậm đà bản sắc dân tộc: 2,0 điểm.
          - Trang phục: 1,0 điểm.
          b) Điểm chương trình: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho chương trình đoàn dự thi, bao gồm:
- Thể hiện sáng tạo hiệu quả nội dung, tư tưởng, chủ đề của Hội thi. Kết cấu hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình (4,0 điểm).
- Thể hiện sắc thái học sinh, tươi trẻ, trong sáng, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc (3,0 điểm).
- Các tiết mục biểu diễn có chất lượng và tạo được ấn tượng về mặt nghệ thuật, nội dung và hình thức biểu diễn (3,0 điểm).
          c) Điểm toàn đoàn:
- Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số hai, cộng với trung bình cộng của điểm chương trình.
- Đoàn có số điểm cao xếp trên; nếu số điểm bằng nhau, đoàn có điểm chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến số lượng giải Nhất, Nhì và Ba.
- Đoàn dự thi vi phạm quy định của Hội thi về số lượng thí sinh tham gia sẽ không được chấm điểm chương trình và không được xếp loại toàn đoàn mà chỉ được tính giải các tiết mục.
          8. Cơ cấu giải thưởng
          Ban tổ chức căn cứ vào điểm toàn đoàn để trao giải và tặng cờ cho các đoàn như sau:
          - Giải toàn đoàn:
          + 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba cho các đoàn thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo.
          + 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba cho các đoàn thuộc các trường trực thuộc Sở.
          - Giải tiết mục: Gồm các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các tiết mục  đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhạc có điểm số cao nhất tính từ trên xuống theo tỷ lệ số tiết mục từng thể loại trên tổng số tiết mục của Hội thi.
          9. Ban giám khảo
          a) Ban Giám khảo Hội thi gồm thành viên là các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà chuyên môn, nhà giáo lâu năm có trình độ chuyên môn, gần gũi và am hiểu các phong trào văn nghệ của học sinh phổ thông.
          b) Các thành viên Ban Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi mời.
          10. Khen thưởng và kỷ luật.
          a) Khen thưởng: Căn cứ vào kết quả của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức trao giải thưởng, cờ, giấy khen cho các đơn vị và cá nhân đạt giải: Nhất, Nhì, Ba và các giải khác.
          b) Kỷ luật:
Cá nhân, đơn vị nào vi phạm những quy định của Ban Tổ chức Hội thi, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị từ phê bình đến huỷ bỏ thành tích thi của cá nhân vi phạm và thành tích của đơn vị có cá nhân vi phạm.
          11. Thời gian, địa điểm
          - Hội thi cấp tỉnh dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 17-20/5/2017.
- Địa điểm: Tại thành phố Đà Lạt.
- Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo chính thức sau.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Sở Giáo dục và Đào tạo
          - Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo điều hành tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII-2017.
          - Giao Phòng Pháp chế và công tác học sinh, sinh viên: làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nhận và kiểm tra hồ sơ của các đoàn tham dự Hội thi cấp tỉnh.
          2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc Sở
          Các phòng GDĐT, các trường trực thuộc Sở thành lập đội tuyển tham dự Hội thi cấp tỉnh lập danh sách thí sinh, danh sách đoàn (có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị), chương trình dự thi và thẻ dự thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi qua Phòng Pháp chế và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 05/5/2017.
          Kết quả tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII-2017 là một trong những căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá thi đua, khen thưởng các mặt công tác của các đơn vị.
          Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường trực thuộc Sở triển khai và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Pháp chế và Công tác học sinh, sinh viên (số điện thoại: 0633535678 hoặc 0961942628 gặp đồng chí Chế văn Dũng) để kịp thời giải quyết.
(Gửi kèm các biểu mẫu liên quan đến công tác đăng ký tham dự Hội thi)./.
                                                                                      
 
Nơi nhận :
- Vụ Công tác HSSV;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Đăng trên Website Sở;
- Lưu: VT, PCHSSV.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Phạm Thị Hồng Hải

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây