Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhà trường năm 2019

Thứ sáu - 05/04/2019 11:23
          SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG
THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG           
              Số: 61/KH-NTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
      Bảo Lộc, ngày 05 tháng 4 năm 2019
                                         
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường trường năm học 2019
 
 
 
 
          Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 05/01/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng về Năm an toàn giao thông 2019;
          Thực hiện Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT ngày 04/4/2019 của sở GD-ĐT Lâm Đồng V/v triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) và phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trong ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm học 2019;
          Trường THPT Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trong nhà trường trường năm học 2019 với quyết tâm xây dựng nhà trường thật sự chuyển biến trong nhận thức chấp hành Luật giao thông trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Mục đích
          - Tăng cường công tác giáo dục phổ biến pháp luật về ATGT, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ trong ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng;
          - Nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói chung và phường Lộc Tiến nói riêng.
   2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch năm ATGT thông 2019 của Ban ATGT tỉnh, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục ATGT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.
- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh.
- Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục ATGT trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong trường học.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
   1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
          a) Phối hợp với Ban ATGT, Công an thành phố tổ chức các chuyên đề kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phổ biến Luật giao thông đường bộ; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chí văn hoá giao thông đường bộ; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 01/11/2012 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Nghị quyết số 88/NQ-CP; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/1/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ giai đoạn 2011 đến 2020”; tiếp tục triển khai và phát huy việc xây dựng “Cổng trường ATGT”.
          b) Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT đường bộ
- Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biến báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng…
- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.
- Hiệu lệnh, tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.
- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.
- Các kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.
c) Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.
- Triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong học sinh. Đặc biệt quan tâm vào mùa mưa lũ, tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại an toàn…
   2. Công tác giảng dạy về an toàn giao thông trong trường học
Đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp một số môn học và hoạt động giáo dục phổ thông trung học, tăng thêm thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/học kỳ đối với học sinh các lớp khác.
- Cũng cố kiến thức ở các cấp học dưới và phát triển phù hợp với yêu cầu của cấp học. Học sinh hiểu được nguyên nhân của tai nạn giao thông và biết cách phòng tránh tai nạn; hiểu được trách nhiệm công dân của bản thân, tôn trọng mọi người và quy định của pháp luật; thể hiện được hành vi văn hoá khi tham gia giao thông. Tổ chức giảng dạy nội dung ATGT theo đúng quy định.
   3. Công tác tham gia các Cuộc thi, Hội thi
          - Phổ biến, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể học sinh của nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi: “Giao thông học đường” và các cuộc thi liên quan đến ATGT do các cấp, ngành tổ chức;
          - Nâng cao số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh cấp THPT tham gia Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
          - Phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và Công ty Honda trên địa bàn tổ chức tập huấn về chương trình giảng dạy ATGT cho nụ cười ngày mai và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh năm học 2019-2020.(có kế hoạch cụ thể sau).
- Tham gia Hội thi “Tìm hiểu luật ATGT” cho học sinh cấp THPT (dự kiến cuối tháng 10/2019).
   4. Tổ chức phát động “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” tháng 9/2019.
   5. Tổ chức họp với phụ huynh học sinh ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện thoại di động khi điều kiển phương tiện tham gia giao thông.
   6. Các trường học quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm ATGT để nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hàng ngày đối với học sinh.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Ban Giám Hiệu 
          - Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2019 (chương trình ATGT vì nụ cười ngày mai) và phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2019. 
          - Chủ động Phối hợp với Ban ATGT thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật ATGT” thời gian tổ chức kết thúc trước ngày 15/10/2019.
         - Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo công tác giáo dục ATGT trở thành việc làm thường xuyên của trường.
   2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
          Tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức về ý thức chấp hành trật tự, ATGT trong các buổi sinh hoạt công đoàn hàng tháng, tiếp tục ký cam kết không vi phạm trật tư, ATGT trong cán bộ, viên chức, người lao động.     
   3. Ban chấp hành ĐTNCS HCM
Sử dụng tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần để tuyên truyền về trật tự, ATGT; ký cam kết “không vi phạm an toàn giao thông” giữa học sinh, phụ huynh với nhà trường; đội bảo vệ và đội thanh niên xung kích kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh đi xe đạp điện trước và sau mỗi buổi học tại cổng trường; phối hợp với Công an phường Lộc Tiến kiểm tra những học sinh đi xe máy gởi bên ngoài nhà trường…, tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh thanh niên vào các ngày thứ 6 hàng tuần với các nội dung sau:
- Qui tắc chung giao thông đường bộ.
- Hệ thống biển báo hiệu đường bộ,
- Những qui định cơ bản của pháp luật về trật tự ATGT.
- Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.
          Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
   4. Tổ Sử - Địa – GDCD
Tổ chức dạy lồng ghép một số bài trong môn học GDCD về Luật ATGT theo quy định chương trình do Bộ GDĐT ban hành.
   5. Giáo viên chủ nhiệm lớp
Dùng 15 phút tiết sinh chủ nhiệm hàng tuần nhắc nhở và xử lý những học sinh vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, đi xe máy không đúng quy định và kết hợp Ban nề nếp nhà trường để nhắc nhở, giáo dục.
 
          Nhận được Kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai, thực hiện và báo cáo thường xuyên, định kì hàng tháng kết quả thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c);
- BGH (c/đ);
- CĐ, ĐTN, TT Sử-Địa-CD, GVCN (t/h);
- Bảng tin NT, website;
- Lưu: VT.
        HIỆU TRƯỞNG
             (đã ký)
 
 Nguyễn Vũ Minh Tú
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Minh Tú

Nguồn tin: Trường NTP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây